Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 68
  • Tập đọcLớp 4BMặt trăngPa - riĂng -co - vátChợ phiên Tây BắcKHÁM PHÁ THẾ GIỚISaPaNhà văn Nguyễn Phan Hách Xe chuùng toâi leo cheânh veânh treân doác cao cuûa con ñöôøng xuyeân tænh. Nhöõng ñaùm maây traéng nhoû saø xuoáng cöûa kính oâ toâ taïo ...
  • TRƯỜNG TIỂU HỌC HỘ ĐỘĐặt một câu kể Ai là gì ? Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể vừa tìm được. Baøi cuõmở rộng vốn từ: dũng cảm Bài tập 1 :Tìm những từ cùng nghĩa với từ dũng cảm trong các từ dưới đây:Gan dạ ,thân thiết, hoà thuận, hiếu thảo, ...
Tài nguyên