Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 11 : 173
  • Thiết kế bài giảng Lịch sử 4. Bài 25QUANG TRUNG D?I PH QUN THANH (NAM 1789)Giỏo viờn : Nguy?n Th? Huong GiangPhòng GD –ĐT Lộc Hà Trường Tiểu học Hộ ĐộQUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH (NĂM 1789) I-Quân Thanh xâm lược nước ta: 1-Vì sao ...
  • Phòng giáo dục đào tạo Lộc hàGiáo án - lớp 4Tự nhiên xã hộiKhông khí chuyển động tạo thành gió****Gi¸o viªn: NguyÔn H­¬ng GiangTr­êng tiÓu häc Hé §éMục tiêu:-Học sinh biết làm thí nghiệm chứng minh không khí chuyển động tạo thành gió.Học sinh ...
Tài nguyên